تفاوت دختران در سنین 8، 18، 28، 38، 48، 58 و 68 سالگی در چیست؟

در 8 سالگی: شما، او را به تخت‌خواب می برید و برایش یک داستان تعریف می کنید.

در 18 سالگی: شما، برایش یک داستان تعریف می کنید و او را به تخت‌خواب می برید!

در 28 سالگی: شما، نیازی ندارید که برایش یک داستان تعریف کنید تا او را به تخت‌خواب ببرید!

در 38 سالگی: او، برای شما یک داستان تعریف می کند و شما را به تخت‌خواب می برد.

در 48 سالگی: شما، برایش یک داستان تعریف می کند تا از رفتن به تخت‌خواب با او، خودداری کنید!

در 58 سالگی: شما، در تخت‌خواب می مانید تا از شنیدن داستان او، خودداری کنید!

در 68 سالگی: اگر شما او را به تخت‌خواب ببرید… خودش یک داستان خواهد بود!

ترجمه ای از مقاله ی Girls Age
سایت ReadnRock.com

Advertisements